Shopping Centers,& Show Roams

  • Kornaish Plaza – Jeddah
  • Masharf Plaza – Jeddah
  • AlJamaah Plaza-Jeddah
  • LoLo Market – Jeddah
  • Ghrab Market-Jeddah
  • Audi- Car Show Roam Jeddah
  • Alghassan Car Show Roam-Jeddah
  • Gas Stations